Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Fungsi Sosial Cerita Rakyat “Nisan Berlumur Darah”

Oleh : M. Jazuli Rahman, S.Pd
http://jufeys17.blogspot.com/2010/11/fungsi-sosial-cerita-rakyat-nisan.html

Cerita rakyat “Nisan Berlumur Darah” tidak hanya milik masyarakat Martapura, tetapi sudh menjadi milik masyarakat Kalimantan Selatan. Cerita ini berkembang mulut ke mulut dari masa kemasa sesuai dengan perkembangan jaman. Dahulu sering dilakukan penampilan drama tradisional yang menceritakan cerita ini. Terakhir pada tahun 1980-an TVRI Banjarmasin pernah membuat dan menayangkan film tentang cerita rakyat ini. Selain sebagai cerita hiburan di warung-warung dan keluarga dalam bentuk lisan, drama dan film. Cerita ini juga berfungsi sebagai bahan pelajaran muatan local di sekolah dasar khususnya di daerah Martapura.

Sebagian masyarakat Martapura percaya cerita ini benar-benar terjadi, sehingga menjadi legenda yang berkembang. Melegenda cerita tersebut menimbulkan sedikit mitos di masyarakat. Beberapa mitos yang berkembang seperti yang diceritakan H. Syahran yaitu haur kuning yang tumbuh di kuburan Mashor. Ada masyarakat yang percaya jika menemukan kuburan Mashor dan mengambil haurnya untuk digunakan sebagai pemikat wanita. Tetapi masyarakat kesulitan menemukan kuburan Mashor yang mereka percayai. walaupun letaknya dipastikan di Tungkaran, tetapi tidak dapat ditemukan kecuali dengan menggunakan pawang. Menurut cerita yang mereka dapat kuburan Mashor telah diganti nisannya menjadi tanpa nama dan disamakan seluruhnya dengan kuburun lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang mengambil sedikit demi sedikit nisan Mashor untuk dijadikan jimat pemikat. Baca lebih lanjut

Wadai Kelepon (Kalalapun), Martapura

Kisah Asal Muasal Wadai Kelepon (Kalalapun)
Kisah Rakyat Matan Kabupaten Banjar, Martapura

Dikisahakan beasa ulih: Adum M. Sahriadi (Pambakal Sambang Lihum)

Wadai Kelepon, Martapura

Wadai kalalapun nang ada wayahini tu pamulaannya kada sama wan bahari, bulat-bulat, di dalamnya behinti gula habang. Mun sudah masak imbahtu diracahi parutan nyiur. Wadai nang kaitu jar urang Martapura ngarannya kelepon atawa kalalapun jar urang hulu sungai manyambat.

Kisah asal muasal wadai ne kaini:

Jaman bahari tu ada dua baranak nang hidup baduaan. Takesah umanya si anak rahatan garing. Sidin ne bakahandak handak mamakan wadai. Bahari tu kada kaya wayahini, bila handak maulah wadai banyak macamannya. Bahari mun meulah wadai cukup mambuat baras ka dalam lasung, imbahtu ditutuk, mun parak jadi galapung, lalu dibuati gula habang wan racahan nyiur nang halus-halus, imbahtu hanyar ditutuk (ditumbuk) pulang sampai likat. Mun sudah likat hanyar wadai nang ditutuk tadi diambil wan sinduk. Wadai nang kaya ne dingarani wadai masak lasung, rasanya nang kaya lamak-lamak manis wan nyaman.

Anaknya nang disuruh umanya maulah wadai tadi lalu manuju dapur. Imbahtu inya manjarang banyu di kuantan. Sambil mahadangi banyu masak, inya meambil lasung gasan manutuk lakatan gasan maulah wadai. Imbah lasung dibalik, takajut nang anak imbah malihat kala (kalajengking) di lasung nang handak dibarasihi. Baca lebih lanjut

PATIH AMPAT

PATIH AMPAT
Oleh: Datu Panglima Alai
(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Waktu zaman karajaan Nagara Dipa, ada ampat ikung patih karajaan nang tarkanal bagalar “Patih Ampat”. Bubuhan nang ba ampat ni marupakan Panglima Karajaan nang paling di andal akan, buhannya rakat banar kamana haja pasti ba ampat, susah sanang ditanggung basamaan. Siapa sabujurnya Patih Ampat nintu?

Nang partama bangaran “Panimba Sagara”, katuju babaju kuning, baisian kasaktian kawa bahinak dalam banyu, sanjata ganggamannya “Naga Runting” urangnya nicis, panampilannya “rapi jali”. Baca lebih lanjut

TAMANGGUNG ARGA SANDIPA BATANGGA AMAS

TAMANGGUNG ARGA SANDIPA BATANGGA AMAS
Oleh: Tumanggung Arga

Ujar bubuhan tatuha urang bukit nang ba’utu (bagana) di Hulu Maratus sana. Waktu jaman Walanda bahari di Hulu Maratus sabalah salatan parnah hidup pajuang buhan bukit nang ngarannya Tamanggung Arga Sandipa Batangga Amas. Sidin nangini, banyak bangat baisi kajian alias sakti madraguna. Dari babarapa kasaktian sidin nangini, ada kajian sidin nang kadada urang baisi. Sidin bisa bapanderan wan buhan binatang nangapa haja, sampai-sampai sidin dikatujui wan buhan binatang nang ada di hutan maratus nitu. Sidin ne kajutu bangat manolongi buhan binatang nang lagi kalaparan, sidin kajutu maobati binatang nang lagi luka, masih banyak lagi kalakuan sidin nang dikatujui wan buhan binatang di sana. Baca lebih lanjut

KESAH BALAI KALIH

KESAH BALAI KALIH
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas

Bahari kala di Pagunungan Maratus nang wadanya kira-kira diapit Gunung Tambung wan Gunung Mangkurung suah ada kampung nang bangaran Balai Tangga Amas. Bubuhan kula-kula kita nang ba’utu (begana) disia ti hidupnya damai, tantram, wan makmur bangat, sualnya di kampung Balai Tangga Amas tanahnya subur kada bataha kakurangan makanan. Kapala adatnya nang maatur disia ti bijaksana bangat jua. Kada hiran munnya paharatan Aruh Ganal, banyak bubuhan nang tumatan kampung subalah bailang umpat maramiakan, sualnya pasti banyak makanan nang kawa umpat dimakan.

Pas limbah katam, bubuhan urang kampung Balai Tangga Amas paharatan Aruh Ganal. Liwar banyak bangat bubuhan kampung subalah nang datang bailang. Ada nang umpat manyusunakan lamang, ada nang umpat manyumbalih hadangan, ada nang umpat batandik, ada nang umpat bakanjar, ada nang umpat bagandang, ada jua nang rami basalikur. Pukuknya rami bangat ti pang di kampung nitu. Saking kaasikannya bubuhan nang di kampung Balai Tangga Amas baaruhan, bubuhannya nitu kada tahu pang kada jauh dari kampung nitu Datu Sumali’ing lagi guring di atas puhun kariwaya nang ganal. Baca lebih lanjut

DATU TUNGKARAN

DATU TUNGKARAN
Kisah Rakyat Matan Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari

Datu Tungkaran atawa Datu Ingsat naya bagana di dairah Campaka, Kabupatin Tanah Laut. Sidin ne tamasuk urang sakti mandraguna. Manurut kisah urang tuha, sidin ne bisa bahilang, bajalan di atas banyu, wan masih banyak lagi kaharatan sidin.

Kisahnya, waktu itu imbah sumbahyang Juhur, datu ne kadatangan urang matan Tanah Jawa. Datu juwa pang di daerahnya, sidin bangaran Datu Mastanian. Sidin di Jawa jar habar banyak juwa beisi ilmu kasaktian nang harat. Baca lebih lanjut

Tradisi Ngayau bagi Suku Dayak di Kalimantan

TRADISI NGAYAU BAGI SUKU DAYAK DI KALIMANTAN
Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas
(Admin Grup FB: Komunitas Pemerhati Adat dan Budaya Suku Bangsa Indonesia)

Ngayau merupakan tradisi Suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Iban dan Kenyah adalah dua dari suku Dayak yang memiliki adat Ngayau. Pada tradisi Ngayau yang sesungguhnya, Ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah yang berkaitan dengan berburu kepala (Ngayau). Karya Bock, The Head Hunters of Borneo yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1881 banyak menyumbang terhadap terciptanya citra Dayak sebagai “orang-orang pemburu kepala” (Saunders, 1993:23).

Dalam tradisi orang Dayak Lamandau dan Delang di Kalimantan Tengah, mengayau dari kata “kayau” atau “kayo’; yang artinya mencari. Mengayau artinya mencari kepala, Ngayau adalah orang yang mencari kepala.

Baca lebih lanjut