MINYAK KAWIYANG (KUYANG)


MINYAK KAWIYANG (KUYANG)

Oleh: TumanggungArga Sandipa BatanggaAmas

(Admin Grup FB: BUBUHAN KULAAN URANG ALAI BORNEO)

Manganai banda naya tie malaran pajang infunya. Salain nintu, gambar bandanya kada kawa ditampilakan lantaran urang nang baisi banda ni tie kada mambariakan, sualnya banda nangini tarmasuk ilmu hitam atawa ilmu sesat, jadinya kada baik munnya dilihatakan gambarnya.
Nang jalas, kita tatap yakin kalunya di dunia naya tie kadida nang kawa ma’alahan kakuasaan atawa kakuatan Allah SWT, wan tanpa ijin-Nya samunyaannya nintu kadida artinya..Samuga kita barataan samakin mampartebal Iman kita kapada Allah SWT. Amiiin.

Di dairah Borneo minyak naya tie tarkanal bangat, sampai-sampai banyak urang nang mancari banda langka nangini tarutama hagan kasugihan wan hagan awit anum. Minyak Kawiyang atawa ada jua urang nang mangarani minyak naya tie minyak Sumbulik atawa nang labih tarkanal dingarani urang MINYAK KUYANG nangini babanaran kada sambarang minyak. Minyak nangini tumatan pagunungan Kinabalu (padalaman Kalimantan Utara) wan tarmasuk ilmu hitam (kada bulih dikaji).


Ada kesah nang malatarbalakangi banda nangini. Wayah jaman bahari dahulu parnah hidup wan ba’utu di pagunungan nintu bibinian balu nang bungas bangat. Bibinian balu ni tie baisi dangsanak bibinian jua bajumlah 4 urang nang bangaran Camariah, Dandaniah, Tambuniah, wan Uraniah. Kabungasan bibinian balu ni tie makin lawas malahan batambah bungas. Napa da banyak lalakian nang jatuh cinta wan inya. Lamun satiap kali inya balaki satiap kali jua inya barambangan wan lakinya.


Wayah bibinian balu nintu handak maninggal dunia, datangan laki-lakinya nang bajumlah 99 urang. Laki-lakinya nintu manangis lantaran marasa basalah malupa’akan wan maninggalakan bininya nintu. Paharatan suasana sadih nintu, ada suara gaib nang mamadahakan kalunya bini bubuhannya nintu baisi banda nang babantuk “cupu” baisi “minyak” hagan dibagi-bagikan ka samunyaan lakinya supaya digaduhiakan wan hagan kanang-kanangan. Suara gaib nintu mamadahakan jua apuah-apuah minyak nang ada dalam cupu nintu. Limbahnya nintu 99 urang laki bibinian balu nang sudah maninggal dunia nintu babagi rata minyak nintu nang kamudian dibawa bulik ka kampungnya masing-masing nang akhirnya tarsabar kamana-mana sampai wayahini. Minyak nang dalam cupu nintu nang dingarani Minyak Kawiyang, Minyak Sumbulik atawa Minyak Kunyang.

Minyak Kuyang naya tie ada 5 janis nang babida warna wan babida apuahnya.
1. Minyak Kuyang bawarna Hirang, apuahnya hagan awak taguh, tahan timpas atawa tahan timbak. Apuah nang lainnya, munnya mamakai minyak nangini kawa bahilang.

2. Minyak Kuyang bawarna Habang, apuahnya hagan mahampulakan awak,bukah hancap, wan kawa mangiyau atawa manyuruh bubuhan jin hagan napa haja.

3. Minyak Kuyang bawarna Hijau, apuahnya hagan mamparbuat urang tumatan jauh (guna-guna, santet, teluh, atawa parangmaya). Minyak nang bawarna hijau nangini adalagi apuah nang lainnya kawa hagan awit anum. Caranya, minyak nintu dipalitakan ka puhun gulu, limbah nintu gulu nang sudah dipalit pakai minyak nangini tapacul saurang wan tarabang mancari kurban hagan diisap darahnya. Biasanya nang jadi kurban bibinian nang handak baranak.


Kabanyakan nang mangaji ilmu sesat nangini bibinian, cirinya munnya siang ari urangnya nintu puhun gulunya balilit kakamban supaya luka atawa bakas palitan minyak tatutup wan kada kalihatan urang. Urang nang bakaji ilmu ni tie takutan bangat wan bau bawang. Munnya ada urang nang dicurigai bakaji ilmu ni tie, kuyak haja banyak-banyak bawang imbah nintu kulitnya dibanam ka api, labaram barubuyan banyu matanya sambil mamuhun supaya jangan manguyak bawang wan mambakar kulit bawang. Kalunya hagan mamparbuat urang tumatan jauh,minyak nintu dipalitakan ka jarum atawa paku atawa papaci, lalu disuruh manyarang urang nang dikahandaki. Jarum atawa paku atawa papaci nintu sacara gaib masuk ka urat-urat nadi urang nang dikahandaki.

4. Minyak Kuyang bawarna Kuning, apuahnya hagan manunduk’akan hati bibinian supaya jatuh cinta. Cukup dipalitakan saikit ka ujung jari,limbah nintu digusuk-gusuk ka talapak tangan hanyar dikana’akan ka kulit awak babinian nang dikahandaki.

5. Minyak Kuyang bawarna Putih, apuahnya hagan mandatangakan duyit alias uncui. Caranya, duyit nang handak diulanjakan labih dahulu dipalitakan minyak nintu. Pas sudah diulanjakan,sacara gaib,duyit nintu tabulik saurang ka dalam kutak nang ada cupu wan minyak nintu. Supaya capat banyak dapat duyit, biasanya duyit nang sudah bapalit nintu diulanjakan urang ka amas. Duyitnya tabulik, amasnya kawa dijual pulang, damintu batarusan.


Samunyaan Minyak Kuyang nintu dijaga ulih kahdamnya masing-masing (sajanis jin). Minyak kuyang nang bawarna hirang dijaga jin jalmaan dari bibinian balu nintu. Kalunya nang lainnya masing-masing dijaga jin jalmaan dangsanaknya Camariah, Dandaniah, Tambuniah, wan Uraniah.


Salain nintu, tiap tahunnya minyak kuyang ni tie harus diumpani (dibari sasajen) sasuai fungsinya. Minyak kuyang nang bawarna hirang tiap tahunnya harus diumpani darah hayam hirang wan lakatan hirang. Nang bawarna habang wan nang bawarna hijau diumpani darah jari manis manusia wan banyu tebu habang. Kalunya minyak kuyang nang bawarna putih wan bawarna kuning satiap tahunnya harus diumpani sarbuk amas.

Minyak kuyang harus diandak di ruangan nang kadida caramin atawa kacanya, wan harus ada lubang angin nang ganal. Lubang angin nintu kada bulih ditutup pakai kawat nyamuk, jadi dibiarakan haja lubangnya babukaan. Minyak kuyang biasanya ada wadah nang khusus, bantuknya cupu. Cupunya gen kada sambarangan, cupu hagan minyak ni tie harus cupu ratak saribu, sualnya munnya diandak ka dalam cupu biasa,cupunya pasti pacah.


Cupu nang baisi minyak kuyang ni tie harus balapik kain sasuai aturannya. Lapik paling bawah harus kain bawarna putih. Lapik bagian tangah harus kain yang bawarna kuning. Lapik nang paling atas harus bawarna hirang. Salain nintu, di atas kain lapik nintu harus diandak piring putih polos nang tabuat tumatan porselen jangan tumatan kaca. Piring nintu harus dibari baras nang dicampur baras lakatan putih kira-kira satangah piring banyaknya. Limbah nintu hanyar cupu nang baisi minyak kuyang tie diandak di atasnya.

Khusus minyak kuyang nang bawarna putih, lamunnya kada diandak ka wadah nang sasuai syaratnya nintu tadi,apuahnya tunggal dikitan sasain bakurang. Lamunnya sudah damintu, minyak kuyang bawarna putih harus dirabun satiap malam jumahat wan satiap malam sanayan wayah bulan purnama.

Marabun minyak nintu panarangannya hanya pakai lilin haja. Bakar tiga bilah dupa habang. Biarakan dupa nintu banyala sampai saparunya. Imbah nintu hanyar mulai marabun minyaknya. Marabun nang panambayan, angkat minyak nintu wan lapiknya, lalu putar tiga sampai tujuh kali mamutarnya. Marabun nang kadua, minyak nintu diangkat wan piringnya haja, lalu putar lagi tiga sampai tujuh kali. Marabun nang katiga, minyak nintu diangkat wan cupunya haja,lalu putar pulang tiga sampai tujuh kali putaran.
Ada mantra nang harus dibaca munnya marabun minyak kuyang warna putih nintu, ini mantranya :
“JINAK ULAH RAJA BENILA PUTIH NUR PUTIH SINAR URANG GAIB.”

Imbah tuntung marabun minyak nintu, lalu lilin nang hagan panarangan ruangan dimatikan, lamun dupa biarakan haja banyala sampai habis.

Sama kaya minyak-minyak ba’apuah lainnya, minyak kuyang naya tie baisi papantangannya jua. Minyak kuyang harus dikaluarakan tumatan rumah munnya ada nang maninggal dunia di rumah nintu. Imbah nang maninggal dunia nintu dikuburakan hanyar kawa minyak kuyang dibawa masuk ka dalam rumah lagi.


Munnya pantangan tadi dilanggar, sacapatnya diumpani pakai darah hayam hirang dicampur baras nang ada dalam piring putih polos nang jadi wadah andakan cupu minyak kuyang. Salain nintu, darah hayam hirang tadi palitakan sadikit ka cupunya, lalu cariakan tebu habang. Tebu habang nintu banyunya diambil lalu dimasukakan ka dalam cupu nang baisi minyak kuyang.


Di bagian katiga ni tie kita khusus mangisahakan minyak kuyang nang bawarna putih wan nang bawarna hijau haja, lantaran dua janis minyak nangini nang apuahnya kadida dibanda lainnya. Dua janis minyak nangini jua nang sampai damini masih dicari-cari urang. Munnya apuah minyak kuyang nang 3 buting lainnya nintu banyak haja ditamui dibanda lainnya.

1. Minyak Kuyang nang Bawarna Putih.
Wayah panambayan kita sudah tahu luku apuah napa haja nang ada di minyak kuyang bawarna putih naya, yaitu hagan duyit nang diulanjakan babulik lagi ka nang baisi minyak naya. Lantaran apuahnya nintu jua minyak ni tie dingarani minyak sambulik (babulik).


Sabalum manggunakan minyak kuyang nangini, minyak naya tie harus dirabun dahulu. Cara marabun minyak nintu diangkat wan cupunya haja, lalu putar tiga sampai tujuh kali putaran. Mantra nang disambat hagan marabunnya:
“RAJA TUNGGAL MAMA TURUN BULAN YARING IMBAN HATUEN ULAH TERUSAN BULAN TALANGAN INTAN”


Imbah nintu minyak diambil wan tangan kanan pakai bilah lidi, lalu ambil babarapa lambar duyit kartas nang hagan diulanjakan, perennya haja 10 lambar duyit nang hagan diulanjakan. Ambil salambar duyit nintu, lamun duyitnya harus diingkuti dibagian tangahnya makai jari manis dibagian bawah duyit,jari jempol nang sudah dipaliti minyak dibagian atasnya duyit sambil digusuk-gusuk 3x. Imbah nintu ambil lagi salambar duyit nang hagan diulanjakan tadi, lamun kalunya nangini cukup diujung-ujung duyitnya haja nang dipaliti minyak kuyang, damintu satarusnya sampai sabarataan duyit nang hagan diulanjakan nintu dipalit pakai minyak kuyang warna putih. Imbah nintu, salambar duyit nang sudah dipalitakan tadi diandak di bawah cupu minyak. Maskipun duyit nang hagan dipakai nintu balum diulanjakan, lalu dibacakan mantranya:
“KENA KAWAL-KAWAL IKAM INI TADI IKAM KIYAU LAGI, AMBILI BAWA BULIK BARATAAN”.
Imbah nintu, jari nang bakas minyak kunyang nintu dibasuh pakai minyak kalapa gading supaya barasih wan panetralnya.

Biasanya duyit nang sudah dipalit minyak kuyang warna putih nintu diulanjakan urang wayah baisukan. Pantangan maulanjakannya sampai kamarian bangat apalagi munnya malam ari. Duyit nang sudah dipalit minyak kuyang nintu bilanya diulanjakan, dalam lima lingkangan tumatan warung atawa tuku wadah baulanja, sacara gaib duyitnya nintu tabulik saurang ka wadah nang ada cupu minyak kunyangnya.


Maskipun duyit nang tabulik nintu lain duyit urang, lamun tatap haja kada bulih wan badusa, lantaran urang nang baulanja pakai duyit nang sudah dipalit minyak kuyang nintu sama haja baulanja kada babayaran. Itupang kahibatan minyak kuyang nang bawarna putih ni tie. Kadida lagi saku banda lain nang apuahnya sama banda nangini. Sampai wayah ini minyak nintu dicari-cari urang bangat hagan supaya hancap sugih wan baduyit.

Maskipun apuah minyak ni tie hibat bangat wan kadida tandingannya, lamun tatap haja ada kalamahannya. Nyaman haja hagan maruahakan minyak kuyang warna putih nintu, cukup andak Yasin atawa jariangau di wadah andakan duyit, labaram duyit nang sudah dipalit minyak nintu kada kawa tabulik ka wadah urangnya lantaran takurung. Imbah nintu hanyar duyitnya tadi dibakar.

2. Minyak Kuyang nang bawarna hijau


Minyak kuyang nangini bilang liwar mambari takutan bangat, lantaran apuah minyak ni tie salain hagan maparbuat urang tumatan jauh, minyak nangini kawa jua hagan awit anum. Kabanyakan nang mangkaji ilmu nangini bibinian nang hagan awit anum,supaya banyak lalakian nang handak wan inya, wan supaya panjang umur.


Urang nang mangkaji minyak nangini munnya maninggal dunia jalas sudah jadi “SUSTER NGESOT” apabila minyak nintu kada dibuangnya. Lantaran wayah inya mangkaji minyak nintu, inya harus mancari darah hagan makanannya. Darah nang dijadikan makanannya nintu darah bibinian nang batianan atawa bibinian nang lagi baranak. Bibinian nang jadi kurbannya nintu bisa haja mati lantaran kahabisan darahnya nang diisap bibinian nang mangkaji minyak kuyang warna hijau nangini.

Bibinian nang mangkaji minyak ni tie biasanya pura-pura jadi dukun baranak atawa bidan atawa perawat di puskesmas/rumah sakit. Ada dua cara bibinian nang mangkaji minyak nangini munnya handak mancari mangsa.

Munnya handak mancari mangsa, ada dua cara bibinian nang mangkaji minyak nangini. Partama, inya bawujud manusia jua sambil ka sana ka sini mancari kurbannya bibinian nang handak baranak. Wayah inya bawujud manusia nintu, inya mamakai kakamban tarus supaya kawa manutupi bakas luka nang ada di puhun gulunya, wan manutupi kapalanya dari sinar matahari. Bila inya bawujud manusia nintu, inya bisa aja pura-pura jadi dukun baranak, wan kada sadikit bibinian nang bakaji nintu jadi bidan wan jadi parawat di puskesmas atawa rumah sakit. Kanapa inya damintu lantaran supaya kada ngalih lagi mancari kurbannya.

Wayah inya bawujud manusia, banyak cara inya maisap darah kurbannya nintu. Ada nang langsung, ada jua nang sacara kada langsung. Cara nang langsung, urang bakaji minyak nintu munnya maisap darah kurbannya kada baigut kaya drakula atawa kaya vampire, lamun urang nintu hanya maminum darah bibinian nang hanyar baranak. Mun inya pura-pura jadi dukun baranak atawa jadi bidan atawa jadi parawat, inya maurut-urut parut kurbannya sing gancangan supaya darahnya banyak nang kaluaran, pas darah kurbannya nintu kaluaran lalu dijilat-jilatinya, wan darah nang ada di bayinya gen dijilat-jilatinya jua. Darah nintu rasanya liwar manis bangat, alahan pada madu manisnya.Kalunya cara nang kada langsung, urang nang bakaji minyak naya kawa haja maminum darah kurbannya, mamakai kakuatan gaibnya inya cukup maitihi kurbannya nang sudah kaluaran darah pas paharatan baranak wan pas bayinya kaluar sambil manjilati/mangucup tihang atawa dinding/lantai rumah atawa banda lainnya, nang panting inya kawa maitihi langsung kurbannya nintu. Bamagin inya maitihi kurbannya bamagin jua daras kaluaran darah kurbannya. Kurbannya nintu bisa haja maninggal dunia lantaran kahibasan darahnya.

Kadua, urang nang bakaji minyak kuyang warna hijau naya munnya paharatan kalaparan bangat wan kada pakulihan kurbannya lalu inya manjadi ganas. Malam arinya inya mamalitakan minyak nintu ka puhun gulunya. Muhanya barubah mambari takutan bangat, rambutnya panjang bangat sampai-sampai manutupi saparu muhanya saurang, limbah nintu kapala wan paparutannya tarabang. Wayah tarabang, kapala wan paparutannya nintu pina bacahaya kabiru-biruan wan pina kijip-kijip. Paharatan inya baubah wujud nintu, inya langsung mancari kurbannya bibinian nang batianan atawa bibinian nang handak baranak. Cara inya mahisap darah kurbannya babida sadikit wan nang cara partama. Biasanya paharatan kurbannya lagi guring, wayah nintu jua inya langsung mandatangi kurbannya, lamun inya tatap kada maigut. Mamakai kakuatan gaibnya inya cukup mahiut tumatan jauh kira-kira samitir dari kurbannya, imbah nintu darah kurbannya kaluaran tumatan (maaf) alat vitalnya. Biasanya pas paharatan sudah bangun guring hanyar kurbannya nintu sadar banyak darah nang kaluaran. Itu gen inya mangira kalunya inya kaguguran, padahal hanyar imbah dihisap hantu minyak kuyang. Cara nang lainnya mun inya handak mahisap darah kurbannya, sama haja wan cara nang sabalumnya tadi. Tumatan jauh inya kawa mahisap darah kurbannya asalkan inya kawa maitihi urang nang jadi kurbannya.

Ada kesah nang parnah tarjadi di salah satu kampung nang ada di Pangaron. Lamun sabalumnya muhun maaf kada kawa madahakan ngaran kampungnya lantaran pambakalnya kada mau urang tahu ngaran kampungnya lantaran sidin kada mau supan wan urang banyak.

Di kampung nintu wayah dulu parnah madam bibinian balu nang ba’anak saikung. Bibinian balu nintu ngarannya SITI (ngaran inca’an), kalunya anaknya bibinian jua bangaran ROPEAH (ngaran inca’an jua). Si Siti naya urangnya bungas bangat, umurnya sudah 60 tahuh labih lamun masih talihat anum. Kalunya si Ropeah baumur kurang labih 11 tahun. Siti ni tie ditinggal lakinya lantaran maninggal dunia. Pas lakinya maninggal dunia nintu lalu inya wan si Ropeah madam di kampung nintu.
Wayah malam ari, Siti nintu bapadah ka Ropeah kalunya inya handak balalah sapandang, anaknya tahu aja kalu umanya nintu sudah rancak balalah malam ari wan bulik sabalum subuh, lamun si Ropeah naya kada curiga napa-napa wan umanya nintu. Pas tangah malam, Ropeah ni tie babangun lantaran handak bakamih. Paharatan maliwati kamar umanya, inya handak manjinguki umanya dalam kamar napakah sudah bulik atawa balum. Pas kamar umanya dibuka sakalinya kamar nintu kosong, lamun inya kada bingung jua malihat kamar umanya nintu kosong. Kira-kira jarnya dalam hati umanya ne balum bulik lagi. Lamun inya bingung malihat jandila kamar umanya nintu babukaan. Kanapa mama neh jandila kamar kada ditutup jarnya dalam hati. Imbah nintu lalu inya manutup jandila kamar umanya nintu wan dikuncinya tumatan dalam. Imbah nintu inya ka kamar mandi bakamih, habis tu guring pulang.
Pas paharatan parak subuh, si Ropeah takajut bangun guring lantaran ada suara nang manggandah-gandah jandila kamar umanya. Imbah nintu badadasae inya babangun lalu ka kamar umanya. Ya jua ae jarnya ada nang manggandah jandila kamar umanya. Dalam hatinya tie pasti umanya nang manggandah nintu, tapi inya bingung jua kanapa minta dibukai liwat jandila naya kanapa kada minta bukai liwat lawang haja wan inya bingung jua kanapa ada suara pina ingar bangat nang kaya suara urang kampung lagi manyasah maling. Kada banyak bapikir lagi, si anak ni tie hancap mambuka jandila kamar umanya. Umaaiii, liwar takajut bangat si Ropeah naya asa tapacul jantungnya paharatan mambuka jadila kamar nintu mancungul kapala wan paparutan nang tarabang hancap bamasuk ka dalam kamar. Ropeah ni tie magin takajut pas tahu kapala wan paparutan nang tarabang nintu sakalinya umanya saurang. Rupanya tie si Siti nang sudah baubah wujud nintu kada kawa masuk ka kamarnya lantaran di kunci tumatan dalam ulih anaknya. Paksa ae inya manggandah-gandah pakai kapalanya supaya jandila kamar kawa tabuka. Inya gen kada manyangka kalunya anaknya tabangun mandangar suara jandila digandah wan nang mambuka’akan jandila kamarnya nintu.
Masih asa takajut wan asa takutan si Ropeah naya hanya kawa maitihi kapala wan paparutan umanya nintu bamasuk ka bawah ranjang. Imbah nintu mancungul umanya nang kapalanya sudah basampuk ka awaknya. Rupanya awak umanya nang tapisah wan kapala nintu ada di bawah ranjang. Kada sampat badua baranak nintu bapander sabatik-batik, imbah nintu kadangaran suara urang kampung sing ingaran wan gaduh bangat di luar rumah sambil kakuciakan.
Kuyang..!! kuyang..!! kuyang..!!! Kaluar ikam tumatan rumah nintu, munya kada kaluar kami banam rumah ikam naya” ujar bubuhan urang kampung nintu sambil ada nang mambawa jirigen baisi minyak gas, ada nang mambawa macam-macam sanjata tajam, ada jua nang mambawa bawang sambil dikupasinya, ada nang mambawa tali ijuk, sampai-sampai ada nang mambawa Al-Quran wan Yasin. Rupanya tie urang kampung malam nintu sudah tahu kalunya nang jadi hantu minyak kuyang nintu kada lain pada si Siti nang balu nintu atawa umanya si Ropeah.
Pas mandangar gartakan urang kampung di luar rumahnya, badadasae si Siti kaluar rumah nang diumpati si Ropeah tumatan balakang. Pas di luar rumahnya, si Siti kada kawa napa-napa lagi lantaran sudah dikapung urang sakampungan. Imbah nintu si Siti naya barubuyan banyu matanya tatangis lalu duduk batalempoh sambil mamuhun minta ampun ka urang kampung. Si Ropeah anaknya umpat jua batalempoh, barubuyan jua banyu matanya tatangis lantaran kada manyangka kalu umanya nintu bakajian nang tasalah.

“Ampuni ulun..ampuni ulun..jangan bunuh ulun,ulun minta ampun..kasihan anak ulun munnya bubuhan pian mambunuh ulun sapa lagi nang manggaduhi inya ni tie” jar Siti baucap sambil tatangis bangat.

Malihat si Siti wan anaknya “termehek-mehek” nintu, ada asa kasihan malihat badua baranak nintu, lalu salah saikung ulama nang ada dikampung nintu baucap.

“Damini haja Siti ae nah, ayuha wayahini ikam kami ampuni, lamun ikam wan anak ikam harus bajauh dari kampung kami naya wayahini jua, tarsarah ikam haja handak madam ka manakah nang panting kami kada handak lagi ikam madam di sia tie, sabaiknya ikam buang kajian nintu, lalu batobat.”

Limbah nintu, si Siti wan si Ropeah anaknya kada banyak pander lagi langsung masuk ka rumahnya. Kada sa’apa imbah nintu, badua baranak ni tie kaluar tumatan rumahnya sambil mambawa kakadutan nang baisi baju wan salawarnya. Sambil batunduk si Siti nang masih tatangis nintu balenggang pina lesu sambil manuntun Ropeah nang sasakali kapalanya ka balakang maitihi rumahnya.

Pas azan subuh badua baranak ni tie maninggalakan kampung nang disaksikan samunyaan urang di kampung nintu. Sampai wayahini kada tahu lagi nasib badua baranak nintu. Damintu kisahnya nang parnah kajadian bibinian nang bakaji minyak kuyang warna hijau di salah satu kampung nang ada di Pangaron.

Kita sudah tahu napa-napa haja apuahnya minyak kuyang nintu, lamun nang paling manggamparkan dunia “paminyakan” apuah minyak kuyang nang warna putih wan warna hijau nintu. Asa kadida pang lagi banda lain nang apuahnya sama wan apuah 2 buting minyak kuyang nintu. Lamun biar kaya apa jua apuah dari minyak-minyak kuyang nintu jalas manyalah wan kita nang baiman jangan sampai bakaji minyak nintu, apalagi bakaji minyak kuyang warna hijau nintu nang pacangan matinya jadi hantu.

Manganai apuah minyak kuyang warna hijau nang kawa maubah wujud nang mamakainya jadi hantu nintu, ada kasamaan wan kaparcayaan urang di banua lainnya. Hantu minyak kuyang warna hijau sama wan hantu nang ada di Sulawesi Tengah nang dingarani urang POPO, kalunya di Sumatera (Minangkabau) dingarani urang PALASIK (pelesit), kalunya di Bali dingarani urang LEAK, wan kalunya di Thailand dingarani urang KRA-SUE.


Wayahini mimang balum ada panilitian nang jalas napakah bubuhan hantu-hantu nintu sama haja wan hantu minyak kuyang warna hijau. Jadi parlu ada panilitian labih lanjut lagi dari bubuhan ahli “dunia perhantuan”. Samantara ini disimpulkan kalunya bubuhan hantu-hantu nintu wujudnya mimang sama yaitu kapala wan paparutanya kawa tarabang, wan katuju mahisap darah. Lamun ada jua parbidaannya, parbidaannya hantu minyak kuyang warna hijau baubah wujud lantaran mamakai minyak (parantara banda), kalunya si Popo, si Palasik, si Leak, wan si Kra-sue baubah wujud lantaran suatu ilmu hitam (parantara ilmu kebathinan). Salain nintu, si Popo, si Palasik, wan si Kra-sue kurbannya salain darah bibinian batianan atawa darah bibinian nang baranak, bubuhannya nintu katuju jua memangsa bayi nang masih dalam parut atawa bayi nang sudah dalam kubur (sudah mati). Ilmu hitam dikaji urang nang kawa maubah wujud manjadi si Popo, si Palasik, wan si Kra-sue nintu sifatnya turun-tamurun. Apabila kuitannya jadi “nintu”, anaknya gen jadi “nintu” jua.
Babida wan hantu minyak kuyang warna hijau, hantu naya tie hanya katuju mahisap darah bibinian nang batianan atawa darah bibinian nang baranak. Kajiannya nintu kada turun-tamurun, umanya bakaji nintu, anaknya balum tantu hakun bakaji nintu. Kajian naya kawa dibuang asal ada nang manggantiakannya.


Babida lagi wan si Leak, si Leak naya sama wan si Popo, si Palasik, wan si Kra-sue nang baubah wujud lantaran bakaji ilmu hitam. Lamun si Leak ni tie tarbagi dua janis, Leak aliran hitam wan Leak aliran putih. Salain nintu, Leak ada nang bibinian ada jua nang lalakian. Bubuhannya nang bakaji ilmu nintu ada tingkatan-tingkatan nang babida. Kajian paling tinggi Leak nang aliran hitam nintu dingarani Calon Arang nang kawa manandingi ilmu naya tingkat Mpu Baradah nang dikaji bubuhan Leak aliran putih. Kalunya kajian paling tinggi Leak nang aliran putih dingarani tingkat Garuda emas. Nintu tadi hasil samantara parbidaan antara hantu minyak kuyang warna hijau wan si Popo, si Palasik, si Leak, wan si Kra-sue.

Ujar papatah,”tak ada gading yang tak retak” artinya napa haja nang ada di dunia naya pasti ada kalamahannya, damintu jua wan minyak kuyang warna hijau atawa ilmu-ilmu hitam nang lain. Padatuan kita bahari parcaya bangat kalunya kayu PALAWAN (kayu pahlawan), rumput jariangau, bawang habang tunggal, caramin, surui, lading, tali ijuk, apalagi wan Yasin “sanjata” nang ampuh hagan manangkal hantu nintu. Makanya tie urang-urang bahari maandaki banda-banda nintu di higa bantal munnya ada bibinian nang batianan atawa bibinian nang handak baranak supaya kandungan wan paharata baranak salamat.


Nang jalas di dunia naya kadida nang kawa maalahan kakuatan atawa kakuasaan Allah SWT. Kita nang baiman naya harus tatap mamuhun wan badoa kapada Allah lantaran kadida Tuhan salain Allah Yang Maha Kuasa.
Samuga kita bamagin mampartabal iman kita kapada-Nya. Amiin.

10 thoughts on “MINYAK KAWIYANG (KUYANG)

  1. bang aku cari guru yang bisa menggawe minyak kuyang hijau dan kuning, lamun ada hub saya 081349692201 ,ulun di tamiang layang.

  2. artikel ini sudah yang mengcopas dgn bahasa Indonesia,silahkan dicekidot..
    Salam budaya..TASBA 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s